poniedziałek, 08 marzec 2021 15:26

Rzetelnie wykonane wykopy zapewniają prawidłowe posadowienie obiektu budowlanego

zabezpieczenie wykopów zabezpieczenie wykopów

Budownictwo jest to dział gospodarki, którego zadaniem jest budowa budynków i budowli. Podstawą działalności budownictwa są zagadnienia teoretyczne zgromadzone w tzw. inżynierii lądowej.

Budownictwo to także wiadomości praktyczne wykorzystywane bezpośrednio w trakcie budowy obiektów budowlanych. Oprócz wznoszenia nowych budynków i budowli budownictwo zajmuje się obiektami budowlanymi już istniejącymi: ich przebudową, rozbudową, modernizacją, remontem, konserwacją. W pewnych sytuacjach budownictwo może zajmować się rozbiórką lub wyburzaniem wcześniej istniejących budowli lub budynków. Zdarza się to, jeśli któryś z tych obiektów budowlanych musi być rozebrany, aby na tym terenie mógł powstać nowocześniejszy obiekt. Rozbiórka starego budynku lub budowli jest także konieczna, jeżeli obiekt ten musi być wyburzony z przyczyn technicznych bo stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników. Pod względem lokalizacji budynku lub budowli zalicza się je, albo do budownictwa lądowego, albo do budownictwa wodnego.

Budownictwo lądowe to część budownictwa zajmująca się opracowaniem, określeniem sposobu wykonania oraz samym wykonaniem obiektów budowlanych na lądzie. Do budownictwa lądowego zliczamy oprócz budynków takie budowle jak zbiorniki, elektrownie wiatrowe. Do budownictwa wodnego zalicza się wszelkie budowle hydrotechniczne zarówno morskie jak i śródlądowe. Budowle hydrotechniczne są to budowle wykorzystywane dla potrzeb gospodarki wodnej. Do budowli hydrotechnicznych śródlądowych zaliczamy: kanały, jazy, wały przeciwpowodziowe, śluzy wodne, elektrownie wodne. Do budowli hydrotechnicznych morskich zaliczamy: na przykład mola w Sopocie i w Międzyzdrojach, latarnie morskie, oraz inne budowle znajdujące się w portach.

Aby można było zacząć budować nowy obiekt budowlany, trzeba wcześniej wykonać wykopy. Te wykopy wąsko- lub szerokoprzestrzenne umożliwią wykonanie odpowiednich, stabilnych fundamentów dla tego obiektu budowlanego. Wykop jest forma budowli ziemnej powstałej po usunięciu z danego terenu ziemi. Wykopy szerokoprzestrzenne mają szerokość większą niż 1,5, oraz długość i głębokość większą od szerokości. Wykopy wąskoprzestrzenne mają szerokość mniejszą lub równą 1,5m o długości i głębokości dowolnej. Przed rozpoczęciem wykopów trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenia na ich realizację. Wykopy szerokoprzestrzenne są realizowane dla budynków częściowo lub całkowicie podpiwniczonych oraz na działkach o niezbyt spoistym gruncie.

W trakcie wykonywania wykopów może dojść do osypywania się piasku, kamieni ze ścian wykopów na wykonujących wykop pracowników. Dla bezpieczeństwa wykonujących te wykopy osób konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie wykopów. W celu uniknięcia obsunięcia się wykopu można taki wykop zabezpieczyć wykorzystując do tego rozparcie, podparcie lub skarpowanie. Nie należy realizować wykopów bez rozparcia lub skarpowania głębiej niż 1m na gruntach piaszczystych lub 1,5 metra na gruntach ilastych. W trakcie prowadzenia wykopów trzeba trzeba teren ogrodzić oraz zapewnić pracownikom, aby mogli bezpiecznie do nich wchodzić i bezpiecznie z nich wychodzić.